Moving Lives

Privacy Policy

Privacy Policy

Moving Lives BV hecht het grootste belang aan uw privacy. In deze privacy policy wensen wij uit te leggen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we dit doen en hoe lang we uw gegevens bewaren. Wij verzamelen enkel de persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bijvoorbeeld in het kader van een geregistreerde campagne of actie). Moving Lives, de Belgische Privacywetgeving en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. We evalueren onze privacy policy op regelmatige basis en zullen deze aanpassen indien nodig.

Welke persoonlijke gegevens worden wel Moving Lives verwerkt?

Wij verzamelen verschillende types van persoonsgegevens, afhankelijk van het gebruik dat u maakt van onze website. Voor onderstaande acties is het meedelen van persoonsgegevens deels verplicht en deels vrijblijvend. Wij overlopen de verschillende acties met jullie: • Het aanmaken van een persoonlijke account op de website verplicht: naam, voornaam, e-mailadres, paswoord (het paswoord is versleuteld via de admin van de website), het door u gekozen goede doel en de vooropgestelde sportieve uitdaging facultatief: foto, woonplaats, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer, gegevens van te koppelen apps (zoals Strava, Runkeeper,…) • Het aanmaken van een bedrijfsaccount op de website verplicht: naam, voornaam, e-mailadres en paswoord (het paswoord is versleuteld via de admin van de website) van de beheerder van het account facultatief: gegevens van personen die u als mede-beheerder wenst te benoemen of die u wenst te linken aan het bedrijfsaccount, rekeningnummer • U wenst een campagne op te starten verplicht: de naam van uw campagne, de beschrijving van de campagne, het door u gekozen goede doel, de vooropgestelde sportieve uitdaging, start- en einddatum van de campagne facultatief: foto, woonplaats, geslacht, geboortedatum, gegevens van te koppelen apps (zoals Strava, Runkeeper,…), de contactgegevens van personen die u wenst uit te nodigen om deel te nemen aan de actie, rekeningnummer • U maakt gebruik van het contactformulier op de website verplicht: e-mailadres facultatief: de inhoud van de boodschap die u ons stuurt • U wenst een uitdaging financieel te steunen verplicht: naam, voornaam, e-mailadres, bedrag en rekeningnummer facultatief: officieel adres (indien u een fiscaal attest wenst te ontvangen) en uw persoonlijke boodschap voor de deelnemers van de uitdaging die u wenst te steunen • U wenst op de hoogte te blijven van een lopende campagne of van toekomstige campagnes voor de goede doelen die u steunde: verplicht: naam, voornaam en e-mailadres Mogelijks hebben wij uw persoonsgegevens ontvangen van een derde partij die een campagne heeft opgestart en u wenst uit te nodigen om deel te nemen aan deze campagne. Wij verzoeken deze derde partij steeds om ons voorafgaandelijk aan de mededeling van de gegevens te bevestigen dat zij toestemming heeft om de betreffende gegevens mee te delen. U begrijpt dat wij er van uitgaan dat de bevestiging die wij ontvangen van deze derde partij voor ons een voldoende garantie uitmaakt en wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de daden van derden waarvoor zij alsnog geen toestemming zouden hebben.

Waarom Moving Lives verwerkt u uw persoonlijke gegevens?

Moving Lives verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten. Moving Lives verwerkt uw gegevens omdat de verwerking noodzakelijk is voor de gevraagde dienst, omdat we wettelijk verplicht zijn de gegevens te verwerken. Tevens aanvaardt u door het aanvaarden van onze privacy policy uitdrukkelijk dat wij uw gegevens verwerken en doorgeven aan het door u geselecteerde goede doel. Dit is enerzijds noodzakelijk zodat het door u geselecteerde goede doel uw gegevens kan verwerken om bijvoorbeeld een fiscaal attest op te maken. Anderzijds zullen zij uw gegevens ook gebruiken om u in de toekomst te contacteren met het verzoek deel te nemen aan nieuwe campagnes of bestaande campagnes te steunen.

Hoe behandelt Moving Lives uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de dienst die u heeft aangevraagd (tenzij aan de voorwaarden zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf is voldaan). Wij geven uw contactgegevens alleen door aan derden als u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de dienst, zullen wij uw gegevens ook delen met zorgvuldig geselecteerde externe dienstverleners, maar alleen voor de uitvoering van de dienst. Met deze derde dienstverleners zullen wij een verwerkingsovereenkomst aangaan waarin zij verklaren dat zij dezelfde garanties bieden met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens als Moving Lives. In geen geval zullen wij persoonlijke gegevens aan derden verkopen of aan derden doorgeven zonder uw toestemming. Uw gegevens worden veilig behandeld. Zowel de externe dienstverleners Moving Lives als de externe dienstverleners gebruiken daarom verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden met regelmatige tussenpozen getest en zo nodig aangepast. Met betrekking tot de veiligheid van de website en alle andere servers werken wij samen met Libaro, een gespecialiseerde partner in veiligheidsdiensten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Wij kunnen wel beslissen om bepaalde gegevens op een geanonimiseerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

Wat zijn uw rechten i.v.m. uw persoonsgegevens?

U kan ons steeds contacteren voor de uitoefening van volgende rechten (op voorwaarde dat u dit op een redelijke manier doet en binnen de wettelijke grenzen): • U heeft een recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe na te gaan welke persoonsgegevens wij verwerken • U heeft een recht op verbetering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. • U heeft een recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe persoonsgegevens die wij verwerken, definitief te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht en mogen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens niet wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet. Indien de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om een lopende campagne verder uit te voeren, zullen uw gegevens in elk geval pas verwijderd worden na afloop van deze campagne. • U heeft een recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe om ons het gebruik van uw persoonsgegevens te bevriezen, zonder dat wij deze te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht en mogen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens niet wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet. • U heeft een recht van bezwaar. Dit laat u toe u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. • U heeft het recht steeds uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming. • U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. • U heeft een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat u toe uw persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst die wij met u afsloten. Voor de uitoefening van uw rechten, kan u per e-mail contact met ons opnemen via info@movinglives.be

Interactie met sociale media

Indien u beslist de gegevens die u ons meedeelt ook te delen via social media kanalen, dan is dit gebruik of interactie met sociale media onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal. Wij hebben hier geen invloed op en raden u aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende sociale media kanaal na te lezen om te begrijpen hoe het netwerk met uw persoonsgegevens omgaat.

Cookies

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van Moving Lives of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde partij gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de websites. Wij maken gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers op onze websites. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt en laat ons ook toe onze websites te optimaliseren. Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Wij gebruiken First-party cookies. Dit zijn cookies die door ons geplaatst worden via een van onze websites die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker: 1. XSRF token (Cross-Site Request Forgery) Deze cookie gebruiken we om de website te beschermen tegen misbruik door derden 2. Moving_lives_session Deze cookie gebruiken we om het gebruiksgemak voor onze gebruikers te vergroten en hen ingelogd te houden, eventueel voor een langere periode. Mogelijks bevat onze website ook Third-party cookies. Dit zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website(s) die bezocht word(t)/(en) door de gebruiker. Als een gebruiker een van onze websites bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). Voor de cookies die de derde partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Aanvaarding en klachten

Door onze website te bezoeken, bij het aanmaken van een account of het invullen van het contactformulier, aanvaardt u onze Policy en stemt u ermee in dat Moving Lives BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail via info@movinglives.be, per post naar Moving Lives BV, Brusselsesteenweg 60, 3090 Overijse (België), of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op onze website. Indien u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze gehandeld hebben, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen zijn aan uw verzoek(en), kan u klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit via volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 32 (0)2 274 48 00 32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be

CampagnesTeamOver onsContactFAQInloggen
Informatie over...
Goede doelenBedrijvenVerenigingen en scholen