Moving Lives

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Voor Duits, gelieve hier te navigeren.

Moving Lives is een uniek digitaal community platform rond fysieke beweging dat verbinding brengt tussen individuen, bedrijven en non-profitorganisaties. Moving Lives is een creatie van de BV MOVING LIVES (ondernemingsnummer 0736.717.968, maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 60). Wij beantwoorden graag uw vragen en/of opmerkingen omtrent Moving Lives. Ons contacteren kan steeds via het contactformulier op de website of via info@movinglives.be. Uw feedback vanuit uw gebruikerservaring is voor Moving Lives heel waardevol.

1. Waarom deze gebruikersvoorwaarden?

Het gebruik van het Moving Lives-Platform gaat gepaard met enkele rechten en plichten. Onder Moving Lives-Platform verstaat men de webapplicatie en eventuele apps (verder samen omschreven als het “Platform”) die Moving Lives aanbiedt. U bent “Gebruiker” zodra u toegang krijgt tot uw gebruikersprofiel en telkens u gebruik maakt van het platform. Door het gebruik erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat onze Gebruikersvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn. Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard en schriftelijk vastgelegd zijn. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze Voorwaarden. U bent “Sponsor” indien u geen Gebruikersprofiel aanmaakt, doch uitgenodigd wordt door een Gebruiker om een door de Gebruiker opgestarte campagne financieel te ondersteunen. Zie “artikel 7. Betalingen” voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten.

2. Toegang en gebruik

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het platform en de inhoud (kortweg: gebruiksrecht). De werkelijke omvang van het gebruiksrecht verschilt naargelang de hoedanigheid van de gebruiker. Een gebruiker kan een natuurlijk persoon maar ook een rechtspersoon zijn. Indien de gebruiker een rechtspersoon is, vragen wij steeds dat de gebruiker één of meerdere beheerders aanduidt. Het gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de gebruiker geen recht om het platform, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven. Het Gebruiksrecht omvat eveneens het recht om inhoud aan het platform toe te voegen. Om een goede weergave van deze inhoud te garanderen verschaft de gebruiker aan Moving Lives een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van ons platform aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in “artikel 9. Intellectuele Eigendom”. U krijgt pas toegang tot ons platform na de aanmaak van een gebruikersprofiel door middel van onze registratieprocedure. De gebruiker moet een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weergeven bij deze registratieprocedure. Deze verplichting geldt bij aanmaak van het gebruikersprofiel, doch wij vragen ook eventuele wijzigingen in uw gegevens aan te passen conform deze bepaling. Het is en blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker om achterhaalde informatie te (laten) corrigeren of verwijderen. Ieder gebruikersprofiel is strikt individueel en persoonlijk. Je kan het gebruikersprofiel niet overdragen aan derden zonder een uitdrukkelijke toestemming van Moving Lives. De gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van bepaalde gegevens gelinkt aan het gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij Moving Lives zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. Moving Lives houdt geen actieve controle op aangemaakte gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt. Zie “artikel 6. Einde van het gebruiksrecht” voor meer informatie omtrent onze mogelijke handelingen. Door de registratie stemt de gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen verzamelen, bewaren en gebruiken voor de goede werking van het platform. Uiteraard kan u er op vertrouwen dat wij uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens hoog in het vaandel dragen. U kan onze uitgebreide Privacy Policy op onze website terugvinden.

3. Beperkingen van het Gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat dit gebruik niet in strijd mag zijn met onze Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden: • Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hieronder moet men spiders, crawlers, keyloggers, robots en gelijkaardige software verstaan, maar het blijft uiteraard niet beperkt tot deze opgesomde. • Het is niet toegestaan bepaalde processen of softwareprogramma’s te starten waarvan de gebruiker redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers directe of indirecte schade of hinder kan toebrengen. • Het is niet toegestaan het platform en haar gegevens te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten. • Het is niet toegestaan om andere gebruikers of sponsors te stalken en/of overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen. • Het is uiteraard niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de gebruikersprofielen van andere gebruikers. • Het is niet toegestaan om tijdens de registratie en/of aanmelding gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens. Hieronder valt eveneens de aanmelding via een computer die fungeert als open proxy. Gebruikers kunnen inhoud toevoegen aan het platform. Wij kunnen absoluut niet tolereren dat deze inhoud volgende kenmerken bevat: • Iedere vorm van inhoud die men als ongepast en/of onwettig kan beschouwen. Iedere vorm van inhoud die illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, beledigend, overdadig obsceen, aanstootgevend, racistisch en/of in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden is, wordt als ongepast beschouwd. Deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden. • De verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers of sponsors van het platform kan toebrengen. Hieronder valt een verbod op de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. • Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere gebruikers, sponsors en/of derden schendt.

4. Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het platform

Wij stellen alles in het werk om een maximaal niveau van gebruiksvriendelijkheid en veiligheid te garanderen voor elke Gebruiker en Sponsor. Wij nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Deze maatregelen zijn van technische, niet-technische en organisatorische aard. Wij kunnen u in dit opzicht echter geen absolute garantie bieden. De verbintenis die wij in dit verband aangaan is een inspanningsverbintenis. Elk gebruik van het Platform is voor uw eigen risico. Dit betekent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten van het Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een externe oorzaak. Wij bieden ons Platform en aanverwante diensten aan op een 'as is' en 'as available' basis, zonder enige impliciete of expliciete garantie. Wij hebben het recht om de toegang tot ons Platform geheel of gedeeltelijk te beperken en/of te onderbreken op elk gewenst moment, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. De inhoud op het Platform wordt toegevoegd door ons en door onze Gebruikers, Sponsors en geautoriseerde derden, ongeacht of hiervoor geautomatiseerde processen worden gebruikt of niet. Het Platform bevat daarom User Generated Content (UGC). Wij besteden de grootste zorg aan de volledigheid, juistheid, actualiteit en nauwkeurigheid van de informatie die wij op het Platform plaatsen, maar wij kunnen geen absolute garanties geven met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van de informatie op ons Platform en zijn derhalve niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade geleden door de Gebruiker en/of Sponsor als gevolg van de informatie op het Platform. De Gebruiker en elke geautoriseerde derde partij die inhoud op het Platform plaatst (UGC) is als enige verantwoordelijk voor hun acties. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor de UGC inhoud of enige daaruit voortvloeiende schade.

5. Downloads en links

Met ons platform kunnen gebruikers derden uitnodigen om een campagne te steunen of zelf gebruiker te worden aan de hand van downloads of het delen van links (hierna samen “Downloads”). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle maatregelen te ondernemen die zijn veilige internetgebruik garanderen, zoals de installatie van antivirus-software. Wij zijn niet aansprakelijk voor iedere mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze Downloads en het verdere gebruik van die data. De inhoud van ons platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men ons platform en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Het staat de gebruiker in principe vrij een link, framed link of hyperlink naar ons platform te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

6. Einde van het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht wordt toegekend voor een onbepaalde duur die bepaald wordt door de onderliggende verhoudingen tussen Moving Lives en de gebruiker. De gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruikersprofiel te verwijderen. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van de onderliggende data van het gebruikersprofiel met zich mee. Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze Privacy Policy. Moving Lives behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de gebruiker in strijd handelt met de gebruikersvoorwaarden en hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Moving Lives behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel en beschikt over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een gebruikersprofiel en dit zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist.

7. Betalingen en fiscale attesten

De betalingen door Gebruikers, Sponsoren of derden in het kader van een campagne worden allemaal verricht via de betalingsmodule die door een derde partij wordt georganiseerd. De bedragen die ten voordele van de door de Gebruiker gekozen vzw's worden ingezameld, worden door de derde organisator overgemaakt aan de geselecteerde vzw's. Opgelet: uw giften worden niet volledig overgemaakt aan de gekozen vzw. Het verschil tussen het bedrag van de donaties en het bedrag dat naar het goede doel gaat, omvat de BTW, de financiële transactiekosten en een kleine marge voor Moving Lives als bedrijf (algemene 'bedrijfskosten'). Moving Lives geeft geen fiscale attesten af. Fiscale attesten kunnen alleen worden opgesteld door organisaties die door de minister van Financiën erkend en gemachtigd zijn om schenkingen te ontvangen, zodat donateurs kunnen profiteren van een belastingvermindering, mits aan bepaalde wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Indien het bedrag dat door de klant wordt gerealiseerd via een actie, na aftrek van de werkingskosten, ten voordele van een goed doel, een minimumbedrag bereikt dat kan worden aangerekend over een kalenderjaar, zal de klant kunnen genieten van een belastingaftrek overeenkomstig de geldende wetgeving. De belastingattesten moeten door de liefdadigheidsinstellingen zelf aan de klant worden overhandigd bij het begin van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de schenking werd gedaan. Moving Lives kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor een ontbrekend belastingattest of voor het niet overhandigen van een belastingattest door een liefdadigheidsinstelling.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Moving Lives is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen. Moving Lives is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief. Moving Lives is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de gebruiker, sponsor of een derde indien Moving Lives conform de Gebruikersvoorwaarden en Privacy Policy handelt. Moving Lives sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar gebruikers, sponsors, derden en anderen op het platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit. Indien de gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Moving Lives in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Moving Lives veroorzaakt, moet de gebruiker alle nodige maatregelen nemen om Moving Lives van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

9. Intellectuele eigendom

Het platform zelf, de inhoud van het platform en alle onderliggende systemen wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere naam die wij gebruiken op ons platform wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Iedere gebruiker die inhoud aan ons platform toevoegt is verantwoordelijk voor de Intellectuele Eigendomsrechten die hier op rusten. De gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Moving Lives. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de gebruiker. Wij vragen opnieuw uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden zodat we gepaste acties kunnen ondernemen.

10. Slotbepalingen

Wij behouden ons de vrijheid om ons platform en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot een schadevergoeding. Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze voorwaarden in het gedrang komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. Moving Lives behoudt een zekere vrijheid met betrekking tot het afdwingen van de bepalingen uit de voorwaarden. Indien de keuze wordt gemaakt om bepaalde bepalingen nog niet af te dwingen zal dit geen afstand van het recht inhouden en kunnen deze bepaling(en) steeds later worden afgedwongen. Deze voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

CampagnesTeamOver onsContactFAQInloggen
Informatie over...
Goede doelenBedrijvenVerenigingen en scholen